بازگشت وجه فقد در شرایطی که در این صفحه ذکر شده است قابل قبول است

1 طرح ناقص باشد

بیش از 3% از طرح دارای نقص باشد

2 اتمام زمان پیش بینی شده

طرح باید سر موئد آماده شود حداکثر تاخیر قابل قبول توسط طراحی 48 ساعت و حداکثر زمان تاخیر برای چاپ 72 ساعت می باشد

3 طرح توسط کارشناسان طراح آنلاین رد شود

طرح شما پس از ثبت اعتراض برای کارشناسان ارسال توسط تیم داوری رد یا قبول می شود

4 لغو سریع سفارش

درصورت اطلاع رسانی قبل از شروع آماده سازی سفارش ( معمولا در 10 دقیقه اول )